Mapa del dia: Plànol de la ciutat de Washington

Font:  “From The Lionel Pincus & Princess Firyal Map Division, The New York Public
Library.” 

Plànol antic que està en procés de rectificació. Podem veure el resultat actual de la rectificació sobre el mapa. Aquesta trama ens es familiar no? Com a crescut Washington!!!.