Mapa del dia: Big Mac Index

Aquest índex es basa en comparar el preu d’una hamburguesa en un establiment MacDonals als diferents països. Fent el canvi oficial al dolar dedueix si les diferents divises estan infravalorades o sobrevalorades. Es una bona guia per aquells que encara no tingueu decidit a on fer vacances.