Anna Lleopart i Grau

Anna Lleopart i Grau  exposa en Fòrum TIG-SIG 2014: Els carrers digitals a casa nostra, estat de la qüestió

Anna Lleopart i Grau va néixer a Barcelona
l’any 1959. És llicenciada en Física, però la major part de la seva vida
professional s’ha desenvolupat al voltant de la cartografia digital i els
sistemes d’informació geogràfica. Treballa a l’Institut Cartogràfic i Geològic
de Catalunya (ICGC) – fins fa poc Institut Cartogràfic de Catalunya – des de
l’any 1983 i actualment és cap de la Unitat de Bases Cartogràfiques.

És responsable, entre d’altres, del projecte
de creació i manteniment de la Base de carrers de Catalunya, que té com a
objectiu principal donar servei de normalització i geocodificació d’adreces a
l’administració de la Generalitat. Així mateix, és responsable del grup de
treball de la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya que el 2013 ha acabat
l’elaboració de les especificacions tècniques de la Base municipal d’adreces de
Catalunya. Aquestes especificacions han de facilitar l’accés i l’ús de la informació
als diferents nivells de l’administració pública, i són una petita contribució
a fer-la  una mica més eficient i eficaç.