Mapa amb els usuaris de Airbnb a tot el món: 15.000 a Barcelona per cap d’any

Mapa amb els usuaris de Airbnb a tot el món: 15.000 a Barcelona per cap d’any

Més que a Roma(12.000) i la meitat que a Paris(32.000). font:https://t.co/7oCS2Mf9HS

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.