FME World Tour 2015 – Novetats presentades el dia 20 de Maig a l’ICGC

El dia 20 d’Abril s’ha fet a l’ICGC la presentació FME World Tour 2015 dels productes de FME v2015 per l’equip de FME (Safe software) Ken Bragg, Benjamin Quest, Camila Cordero Mansilla i Francisco Girón Gesteira.

Les seves URLs oficials: www.safe.com , www.conterra.de/fme-es

Han presentat els següents productes: FME Server, Desktop, Cloud sobre el tema FMEmotion

Alguns dels avantatges que han presentat és que FME actualment suporta més de 300 formats de Geo(dades), té interoperabilitat de Dades (2D i 3D). L’FME Desktop és una eina de modelat de dades, l’ FME Data inspector és presenta com una aplicació  per a la visualització de dades 2D i 3D amb total independència de dades. L’FME Server és l’encarregat principalment de portar els processos a la web. S’ha mostrat una demo a:
demos.fmeserver.com/datadistribution-webmap/index.html?map=arcgis

En quan a la versió de productes, s’ha presentat el següent roadmap:

  • FME 2015:   Gener 2015
  • FME 2015.1: Abril 2015
  • FME 2015 en castellà: Maig 2015 

S’ha presentat el catàleg de nous formats i transformadors que conté la nova versió 2015.

  • ESRI Server Feature Service Reader
  • ESRI KAS Dataset 
  • ArcGIS v10.3 soporta també 64 bits(SDE i GDB File)
  • ArcGIS PRO
  • Geodatabase Writer (ArcObjects)
  • Excel v2010

També s’han presentat els nous transformadors:Attribute encoder, FTPCaller, …PDF Page Formatter, HTTPCaller:extreu atributs d’una URL.

Transformadors Actualitzats -Unions d’Atributs: Clipper, FeatureMerger, FeatureReader, ListBasedFEaturesMerger, ListExploder, NeighborFinder, Overlayer Transformer.

Connexions Nominals: FeatureReader, ImageFetcher, HTTPCaller, Joiner, SQLCReator, SQLExecutor. Permet connexions Nominals – OAuth: és per a dispositius o sensors; És per la autentificació per accedir a les dades de sensors.

Les novetats de l’FME Workbench: Apareix una finestra nova d’Historial, Ajuda Online, Contador de Features Dinàmic, Nous modes d’execució (executar amb Inspecció Complerta).
Nom de features types en funció del format. Canvi en les opcions de selecció de Readers.
Selecció directa del Writer en duplicar un Reader. Els Readers es poden Activar/Desactivar.

En l’eina de l’FME-Data Inspector: Es poden tenir més mapes de fons i es pot actualitzar sobre la pantalla.

L’FME Server té una interface d’usuari nova. Hi ha actualització d’eines com l’Schedule job: Es crea la programació del procés i es tria el repositori i l’interval temporal. Es veuen els processos executats i els seus logs corresponents. Es poden carregar dades i crear carpetes noves per a que tots els usuaris puguin fer servir aquestes dades. Per exemple, les coordenades.

A partir de la versió 2014 del producte FME Server s’afegeix noves funcionalitats: Nou centre de dades centralitzat, per backup, dades, logs i fitxers temporals.Seguiment per email de FME Server.
Gestió de Engines a través de la interfície web.Gestió d’arxius de processos.

Així mateix s’han fet ponències de casos d’ús per part de l’equip de professionals de l’ICGC:

Serveis de Transformació d’adreces pels models BDMAC  (Base de dades municipal Adreces de CAtalunya) i INSPIRE Addresses“, presentat per la Inma Menacho i Anna Muñoz  de l’ICGC, que han desenvolupat en la versió FME 2014 un model per homogeneïtzar la informació geogràfica de diverses fonts pròpies i externes i seguint les directives d’INSPIRE, basant-se en la llei de la informació Geogràfica de l’any 2005, a partir de la comissió de coordinació cartogràfica de Catalunya C4, que compren administració local  (ajuntament, diputacions, ICGC..) i Generalitat i generant un model consensuat.

Els formats de la transformació que s’han generat han estat  GML i Shapefile i el procés de generació ha seguit els següents passos amb FME Workbench: Generar XML, XSD, GML Writter, Feature Merger Transformer. S’ha fet servir també l’assignació Condicional, basant-se en la idea que un paràmetre pot tenir valors diferents. S’han fet servir també lògiques programades en python per generar parts de logs per monitoritzar la generació del nou format. Amb FME, s’ha fet servir els transformadors: PythonScript; Python Caller així com el Workspace Runner

“Open Data i Open Government”, presentat per Benjamin Quest
Objectius: Interoperabilitat sense límits per a l’accés de dades espacials i simplificació d’informes.Es vol donar l’aportació de valor afegit de les dades espacials. També es comenta els nous transformadors per OpenStreetMap FME OSM Reader/writter.

“Vision General” , presentat per Ken Bragg
Es va explicar les novetats de la versió v2015.1 de FME en la generació d’informes amb FME: càlcul de Taules (estadístiques, transposició de taules i taules dinàmiques), generació d’informes en excel, en pdf, dades geogràfiques i no geogràfiques.
Reader&Writer amb Excel (hipervincles, imatges  dins del text,..)., en execució de workflows, depuració d’errors i punts d’inspecció dels transformadors i en temes de profiling.

Va comentar la existència de la fmepedia: knowledge.safe.com

En temes de base de dades va comentar la existència de Connexions nominals – “Named Connexions” -que permet una gestió centralitzada de les connexions a Bases de Dades i els transformadors (SQLCreator, SQLExecutor InlineQuerier, DatabaseUpdater i DatabaseDeleter, entre d’altres).

“Distribució de dades al ICGC”, presentat per l’Anna Bayona de l’ICGC
Es va explicar la proposta de crear un nou flux de dades fent servir FME per a les geoinformacions de l’ICGC: tant a la generació de dades de distribució com en la seva distribució. Actualment aquesta generació de dades s’estava automatitzant amb software de l’ICGC. Però com són processos molt costosos, es vol fer un una automatització amb l’FME Server,i amb l’avantatge de que es podrà fer “on-the-fly”, i així augmentarà també el número de formats a exportar.

Multilevel tile cache geeneration engine” presentat per l’Ana García de Vicuña
agvicuna@larioja.org
pmperez@larioja.org
http://www.iderioja.larioja.org/presentacionFME2015.html

Va explicar, dins del desenvolupament realitzat per la IDE Rioja, la generació de format MBTiles per els 22 nivells de zoom 256*256 per a SQLite Manager. Per la simbolització s’ha fet servir Mapnik Rasterizer que s’ha implementat des de la versió v2014 d’FME (i comenta que té una simbologia molt complerta). L’entrada de dades es fa en diferents formats, La optimització de Tiles s’ha realitzat amb Multilevel Tile Cache Generation Engine,  per evitar duplicitats de les tiles. S’ha implementat la Base de dades MBTiles (Tiles TMS).
Demo: http://bit.ly/iderioja

Automatització i Dades en Temps Real en FME Server“per Benjamin Quest
S’ha explicat l’automatització en FME Server: Directory Watcher/Scheduling/Cadenes de Processos

 Directory Watcher desencadena un event cada cop que es modifica un arxiu.
Les cadenes de processos, mitjançant FMEServerJob Submitter, permet la execució d’altres Workspace, transmissió de paràmetres públics
Dades en temps real: basat en un succés, a notificar en menys d’1 minut i un flux de dades continu.
TweetStreamer: Converteix Tweets en Features: Possibilitat de filtrar. Un Workspace amb TweetStreamer es pot executar permanentment.

Finalment en Ken Bragg va explicar uns quants trucs per a FME i es va fer un joc col·laboratiu entre els assistents, amb repartició de petits premis.